ਅਸੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ

ਅਸੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ?ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ.?
ਕੋਈ ?ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,ਇਸੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ.