ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ

ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ
ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਏ ਬੂਰ ਵੇ
ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਤਪੇ
ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਤਪੇ, ਸਾਡਾ ਤਪਦਾ ਤੰਦੂਰ ਵੇ
ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਂ
ਹਾਏ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੇ
ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਸਾਡਾ ਤਪਦਾ ਤੰਦੂਰ ਵੇ
ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੇ
ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਈਂ..
.