ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ?ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ

ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ?ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ?
ਰਹਿ ਗੲੇ ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ
ਲੜਨ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ