ਇਕ ਅੰਨਾ ਫੋਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ

ਇਕ ਅੰਨਾ ਫੋਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ ।
ਮੇਜਰ :- ਮੇ ਤੇਨੁੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖਾ ?
ਅੰਨਾ :- ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ
??