ਇਹ ਬੰਬੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ – Bal Butale Wala

ਇਹ ਬੰਬੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ…
ਐਥੇ ਖਾਲਸਿਆ ਦਾ ਰਾਜ ਆ…
ਲਪ ਟੋਟਰੂਆਂ ਦੀ ਵੇਹਰਦੀ…
ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਵੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ….।।।