ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ?

ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ?

ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?

? ਬਾਹੁਤਾ ਯਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ….