ਓ ਜਿੰਦਗੀ #ਹਸੀਨ ਆ,

##???ਓ ਜਿੰਦਗੀ #ਹਸੀਨ ਆ,
ਮੁੱਡ ਤੋਂ #ਸ਼ੋਕੀਨ ਆ…..
ਕੀਲ ਲਵੇ #Jатт ਨੂੰ,
ਨਾ ਐਸੀ ਬਣੀ ਕੋਈ #ਬੀਨ ਆ…..??