#ਕਈ ਸਾਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ

#ਕਈ ਸਾਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਇਹ
#ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਇਹ#