ਕਦੇ ✋?ਰੱਖੀਏ ਨਾ ✖ਵਹਿਮ

ਕਦੇ ✋?ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਵਹਿਮ ?
? ਦਿਨ #ਲੰਘੀ  ਜਾਣ Kaim ??
?ਧਿਆਨ ਦਈਏ  ਕਿਸੇ #ਹੋਰ ਤੇ ?
#ਇਨਾਹੈਨੀ  biba ? ਟੈਮ?