ਕਫ਼ਨ

ਜਿੰਦਗ਼ੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦੂਖ਼ ਤੋ ਸਵਾ ਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਮਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਫ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ……
ਰਬ ਕਰੇ ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਮਰ ਜਾਈਏ,
ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਆਈਏ,
ਤੂੰ ਮਰੇ ਤਾ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਜਾਈਏ,
ਜਦ ਆਵੇ ਵਾਰੀ ਤੇਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਦੀ,
ਅਸੀ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਮਰ ਜਾਈਏ…