ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ #groor a

ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ #groor ਏ, ਇੱਕਲਾ ਇੱਕਲਾ Ghum Da Aa,

ਮੈ ਕਿਹਾ Ajj ਤਕ ਕੋਈ ਟੱਕਰੀ ਹੀ ਨਹੀ,
ਜੋ #Sade ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇ,..