ਕਹਿੰਦੇ # ਠੋਕਣਾਂ ਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ

ਕਹਿੰਦੇ # ਠੋਕਣਾਂ ਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ #

ਲੱਭ ਕੇ,ਮੈ ਕਿਹਾ ਜੀ # ਠੋਕ ਲਉ..ਫਿਰ ਆਪਾਂ #

ਠੋਕਾਗੇਂ ਕੱਲਾ-ਕੱਲਾ ਘਰੋਂ ਕ