ਕਾਤੋਂ ਅਾਕੜਾਂ ਵਿਖਾਵੇਂ ਸੋਹਣਿਅਾਂ.

ਕਾਤੋਂ ਅਾਕੜਾਂ ਵਿਖਾਵੇਂ ਸੋਹਣਿਅਾਂ.
ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਾਈ ਹੋਈਅਾਂ