ਕਾਨੂ ? ਤੁਲੀ ਏ ਤੂੰ ਜਾਨ

ਕਾਨੂ ? ਤੁਲੀ ਏ ਤੂੰ ਜਾਨ ? ਮੇਰੀ ਤੇ
ਵੇ ਅਸੀੰ ✌️ ਉੰਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋੰ ਵਾਰ ਦੇਣੀ