ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ,

ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ
ਹਜੇ ਤਾਂ #Mittra ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ…