ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋ ਲੈਂਦੇ .

ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋ ਲੈਂਦੇ
.
ਬੱਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ