ਕਿੰਨੀ ਅਜ਼ੀਬ ਚੀਜ਼

ਕਿੰਨੀ ਅਜ਼ੀਬ ਚੀਜ਼ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ
ਜੇ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰ ??
ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਾਰ।