ਕੁੜੀ & ਮੁੰਡਾ

ਕੁੜੀ ::- ਜਦੋ ਮੇਰੀ ਯਾਂਦ ਆੳੁਦੀ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਮੁੰਡਾ::- ਤੇਰੀ ਮਨ ਪਸੰਦ ਆੲੀਸ ਕਰੀਮ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਆ
ਤੇ ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ???
ਕੁੜੀ::- ਜੀ ਮੈ ਜਰਦਾ ਲਾ ਲੈਦੀ ਆ,,,,,!!