ਕੁੜੀ – ਮੁੰਡਾ

ਕੁੜੀ :- ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ?
ਮੁੰਡਾ :-KFC ਦੇ ਮਲਿਕ ਨੇ।
ਕੁੜੀ:- woww…. KFC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
ਮੁੰਡਾ:- Kala Fruit Chart