ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਰੰਗ ਮਾਲਿਕ ਦੇ

ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਰੰਗ ਮਾਲਿਕ ਦੇ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ
ਜਾਵੇ,
ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਓਹ ਕਰਦੇ ਮੰਗਤਾ, ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਓਹ ਤਖ਼ਤ
ਬਿਠਾਵ