ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਵਾਬ,

ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਵਾਬ,ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਕਿੰਗ ਫਿਰਦਾ
ਲਵ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਹੀ ਫੈਨ ਯਾਰੋ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ