ਕੋਠੇ ਪਿਆ ਕਿੱਲ ਮਾਹੀਆ

ਕੋਠੇ ਪਿਆ ਕਿੱਲ ਮਾਹੀਆ
ਕੋਠੇ ਪਿਆ ਕਿੱਲ ਮਾਹੀਆ

ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਤੂੰ ਵਿਗੜ ਗਿਓੰ
ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਮੈ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲ ਮਾਹੀਆ 😉 😛