ਖੁਸ਼ ਰਹਿਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋ ਰਾਹ ਵਖਰਾ..

ਖੁਸ਼ ਰਹਿਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋ ਰਾਹ ਵਖਰਾ..
ਆਪਣਾ ਤਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸੁਭਾਅ ਵਖਰਾ