ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ

ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਦੀ
ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਤੋ ਆ ਦੂਰ ਬੱਲੀਏ