ਚੜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ?

ਚੜ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ?ਜਾਂਦੀ ਓਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ?
ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ?ਖਰੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ