ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ?ਕੋਈ ਪਿਆਰ?

ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ?ਕੋਈ ਪਿਆਰ?ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲਕਾਂ?

ਤੇ ਬਿਠਾਈਦਾ?ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ✌?ਕਦਮ?ਪਿੱਛੇ??ਹੱਟਜੇ ਤਾਂ
ਅਸੀਂ ?ਚਾਰ ਕਦਮ?ਿਪੱਛੇ ਹੱਟ?ਜਾਈਦਾ