ਜਲਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ.

ਕਬੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ,
ਤੜਫ਼ਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦੇਂ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ,
ਕਯਾ ਫ਼ਰਕ ਪੜਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਇਲਾ,
ਜਲਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ…