ਜਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ਾਲ-ਏ-ਜਾਨ ਹਮ ਜੁਨੂੰ ਸਿਫਾਤ ਚਲੇ- Majrooh Sultanpuri

ਜਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ਾਲ-ਏ-ਜਾਨ ਹਮ ਜੁਨੂੰ ਸਿਫਾਤ ਚਲੇ
ਜੋ ਘਰ ਕੋ ਆਗ ਲਗਾਏ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਚਲੇ

ਦਯਾਰ-ਏ-ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੰਜਿਲ-ਏ-ਸਹਰ ਭੀ ਨਹੀਂ
ਅਜਬ ਨਗਰ ਹੈ ਯਹਾਂ ਦਿਨ ਚਲੇ ਨ ਰਾਤ ਚਲੇ

ਹੁਆ ਅਸੀਰ ਕੋਈ ਹਮ-ਨਵਾ ਤੋ ਦੂਰ ਤਲਕ
ਬ-ਪਾਸ-ਏ-ਤਰਜ਼-ਏ-ਨਵਾ ਹਮ ਭੀ ਸਾਥ ਸਾਥ ਚਲੇ

ਸੁਤੂਨ-ਏ-ਦਾਰ ਪੇ ਰਖਤੇ ਚਲੋ ਸਰੋਂ ਕੇ ਚਿਰਾਗ
ਜਹਾਂ ਤਲਕ ਯੇ ਸਿਤਮ ਕੀ ਸਿਯਾਹ ਰਾਤ ਚਲੇ

ਬਚਾ ਕੇ ਲਾਯੇ ਹਮ ਐ ਯਾਰ ਫਿਰ ਭੀ ਨਕਦ-ਏ-ਵਫ਼ਾ
ਅਗਰਚੇ ਲੁਟਤੇ ਹੁਏ ਰਹਜ਼ਨੋਂ ਕੇ ਹਾਥ ਚਲੇ

ਫਿਰ ਆਈ ਫਸਲ ਕੀ ਮਾਨਿੰਦ ਬਰਗ-ਐ-ਆਵਾਰਾ
ਹਮਾਰੇ ਨਾਮ ਗੁਲੋਂ ਕੇ ਮੁਰਾਸਿਲਾਤ ਚਲੇ

ਬੁਲਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜਬ ਅਹਲ-ਏ-ਹਰਮ ਤੋ ਐ ਮਜਰੂਹ
ਬਗਲ ਮੈਂ ਹਮ ਭੀ ਲੀਏ ਏਕ ਸਨਮ ਕਾ ਹਾਥ ਚਲੇ