ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ

ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਅਾਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ
ਤਾ ਪਰਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਾ
ਬਾਅਦ ਚ ਤਾ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ