ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ

ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਲ ਖਁਦੇ; ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ੳੁਹਦਿਅਁ ਦਰਁ ਤੇ ਨਾ ਖੜ ਦੇ।

ਮਾਲਕ ਮੇਹਰ ਕਰੇ