ਜਿਹੜਾ ਰੁਸੇ ਨੁੰ ਨਾ ਮਨਾਵੇ

ਜਿਹੜਾ ਰੁਸੇ ਨੁੰ ਨਾ ਮਨਾਵੇ
ੳਹ yaar ਕੀ ਕਰਨਾ…?
ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ
feeling ਨਾ ਸਮਝੇ
ਓਥੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ?