ਜੀਜਾ ਵੇ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੀਜਾ

ਜੀਜਾ ਵੇ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤੀਜਾ
ਚੈਨ ਸਿਲਕ ਦੀ ਕੁੜਤੀ ਲਿਆਦੇ
ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਰਵੀਰਾ
ਆਸ਼ਕ ਲਉਂਦੇ ਰੀਝਾਂ
ਛੱਡ ਗਈ ਯਾਰ ਖੜੇ
ਅੰਤ ਪਿਆਰਾ ਜੀਜਾ
ਛੱਡ ਗਈ……….