ਜੇ ਨਲੂਆ ਨਾ ਮਰਦਾ

ਜੇ ਨਲੂਆ ਨਾ ਮਰਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਆਇਆ ਕੰਢੇ ਤੇ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ
ਨਾ ਬੁਰੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਦੀਆਂ
ਸਾਡੇ ਗੋਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪੱਠੇ ਮੇਂਮਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਦੀਆਂ