ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਲੌਕ ਤਿਆਰ?,

ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਲੌਕ ਤਿਆਰ?, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਾਤੀਆਂ??…..??
ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ?ਬੜੀ ਚਲਾਕ, ਦਿਲਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਚਲਾਕੀਆ