ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਕਮਾਏ ਆ

ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਕਮਾਏ ਆ।।
ਨਿਰੇ ਨੇ ਬਰੂਦ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ।।