ਡੀ ਸੀ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਬਿੱਲੋ ਰੋਹਬ ? ਤੇਰੇ yaar ਦਾ

ਡੀ ਸੀ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਬਿੱਲੋ ਰੋਹਬ ? ਤੇਰੇ yaar ਦਾ ?
?ਟੋਹਰ ਪਾਸਿਉ ਵੀ ਪੂਰਾ kaim ਗੱਭਰੂ ?