ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ

•♥•. ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗ ਲਈ,_•♥•. _

ਦਿਲ ਨੇ ਤੇਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫ‍਼ਰਿਆਦ ਮੰਗ ਲਈ –• •♥•.•–

ਉਮਰ ਭਰ ਜ਼ੀਵਾ ਜਿਸਦੇ ਸਹਾਰੇ ,•♥•. _

_ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਓਹ ਯਾਦ ਮੰਗ ਲ