ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜੇ ਸੁਰੱਖੀਆ ?

##….??ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜੇ ਸੁਰੱਖੀਆ ??ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ_ ???
?ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਅੜੀਆ ?ਪਗਾਉਦਾ ਮੁੱਡ ਤੋ_?!!??#####