ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਜੱਟ ਦੀ

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਜੱਟ ਦੀ ,,
ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਨੀ ਕਦੇ ਛੇੜੀਆਂ ,,