‘ਦਰਿੰਦਗੀ ਯੁੱਗ’

ਕੁੱਝ ਕੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਈਆਂ ਧੀਆਂ !
ਕੁੱਝ ਪੱਥਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਈਆਂ ਧੀਆਂ !

ਵੇਖੋ ! ਕਲਯੁਗੀ ਇਹ ਚਾਚੇ, ਤਾਏ,
ਜਿਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਤਕਾਈਆਂ ਧੀਆਂ !

ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ,
ਕੁੱਝ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਧੀਆਂ !

ਕੁੱਝ ਭੁੱਖੇ, ਲੋਭੀ, ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ,
ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਹੈ ਚੜਾਈਆਂ ਧੀਆਂ !

‘ਲਾਡੀ ਭੁੱਲਰ’ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਨੇ,
ਜੋ ਦਰਿੰਦਗੀ ਯੁੱਗ ’ਚ ਆਈਆਂ ਧੀਆਂ !

ਲਾਡੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ