ਦਾਣੇ__ਦਾਣੇ__ਦਾਣੇ_ _ _

ਦਾਣੇ__ਦਾਣੇ__ਦਾਣੇ_ _ _
ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ____
ਨੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ_ _ _
ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣੇ___ 😉