ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗਾ

ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗਾ
ਮੇਰਾ ੲਿੱਕ ੲਿੱਕ ਪੁਰਜਾ ਮੋੜਦੇ
ਮੈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੱਜਣਾਂ ਫਰਿਅਾਦ ਕਰਾਂ
ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਿਅਾ ਦਿਲ ਜੋੜਦੇ