ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਉਡਣ ਵਾਲੀ ਆਤਸਬਾਜੀ

ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਉਡਣ ਵਾਲੀ ਆਤਸਬਾਜੀ ਆ ਤੋ ੲਿਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਲਿਦੀ ਏ

ਉਚਾਈਆ ਨੂੰ ਛੁੰਹਣ ਲਈ ਬੋਤਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਦਾ ??????