ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਵੱਸਦੀ

ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਵੱਸਦੀ ਰਹੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਏ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ
ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਏ