ਦੁਸ਼ਮਨੋਂ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਅਬ ਅਹਲੇ ਵਤਨ ਕੇ ਸਾਥ – Majrooh Sultanpuri

ਦੁਸ਼ਮਨੋਂ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਅਬ ਅਹਲੇ ਵਤਨ ਕੇ ਸਾਥ
ਹੈ ਅਬ ਖਿਜਾਂ ਚਮਨ ਮੇ ਨਯੇ ਪੈਰਾਹਨ ਕੇ ਸਾਥ

ਸਰ ਪਰ ਹਵਾਏ ਜੁਲਮ ਚਲੇ ਸੌ ਜਤਨ ਕੇ ਸਾਥ
ਅਪਨੀ ਕੁਲਾਹ ਕਜ ਹੈ ਉਸੀ ਬਾਂਕਪਨ ਕੇ ਸਾਥ

ਕਿਸਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਟੂਟ ਗਯਾ ਖੰਜ਼ਰੇ ਫਿਰੰਗ
ਸੀਨੇ ਪੇ ਜਖਮੇ ਨੌ ਭੀ ਹੈ ਦਾਗੇ ਕੁਹਨ ਕੇ ਸਾਥ

ਝੋਂਕੇ ਜੋ ਲਗ ਰਹੇ ਹੈਂ ਨਸੀਮੇ ਬਹਾਰ ਕੇ
ਜੁੰਬਿਸ਼ ਮੇਂ ਹੈ ਕਫਸ ਭੀ ਅਸੀਰੇ ਚਮਨ ਕੇ ਸਾਥ

ਮਜਰੂਹ ਕਾਫਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸਤਾਂ ਯੇ ਹੈ
ਰਹਬਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੂਟ ਲੀਯਾ ਰਾਹਜਨ ਕੇ ਸਾਥ

(ਖਿਜਾਂ=ਪੱਤਝੜ, ਪੈਰਾਹਨ=ਲਿਬਾਸ, ਨਸੀਮ=ਹਵਾ,
ਕਫਸ=ਪਿੰਜਰਾ)