ਧਮਕੀ?ਨਈ ਦਿੰਦੇ ਕੋਕੇ⚒

ਧਮਕੀ?ਨਈ ਦਿੰਦੇ ਕੋਕੇਜੜ ਦਿੰਦੇ ਆ?ਅੰਡਰ ਗਰਾਂਉਡ ਬੰਦਾ.?ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ????ਅੱਖ ਚੱਕ?ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ??ਝਾਕ ਦਾ 100 %ਹਿੱਕ?ਉਦੀ ਪਿੱਤਲ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ⚔️⚔️