ਧਾਵੇ ਧਾਵੇ ਧਾਵੇ, ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਪੀ ਜੱਟੀਏ,

ਧਾਵੇ ਧਾਵੇ ਧਾਵੇ, ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਪੀ ਜੱਟੀਏ,
ਨੀ ਤੇਰੇ ਚਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਲ ਕਾਲੇ,
ਨੀ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਪੜਨੇ ਨੂੰ,
ਛੱਡੇ ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚਾਲੇ,
ਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਦੀ,
ਦਿਨੇ ਡਰਦੀ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਨਾਰੇ,
ਨੀ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ !
VIPPOEM ਵਾਲੇ….
ਨੀ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ !!