ਨਲੂਅਾ ਕੋੲੀ.ਨਾ

​ਕਿਸਦੀ ਗਰਜ਼ ਕੰਬਾੳੁਗੀ ਕੰਧਾਂ ਭਲਾ ਕੰਧਾਰ ਦੀਅਾਂ,

ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗੲੀਅਾਂ ਨੇ ਨਸਲਾਂ ੳੁਸ ਸਰਦਾਰ ਦੀਅਾਂ,

ਜਦ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ੀਂ ਡਿੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਕਿੳੁਂ ਰੋੲੀ ਨਾ?

ੲਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਨਲੂਅਾ ਕੋੲੀ.ਨਾ…

ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਖ਼ੂਨ ੳੁਬਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੂਕ ਲੲੀ,

ਹੱਕਾ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਅਣਖ ਤਾ ਸੁੱਤੀ ਘੂਕ.ਪੲੀ,

ਕੁੜੀਅਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਮਰਗੇ ਕਿੱਧਰੇ ਮਿਲਣੀ ਢੋੲੀ ਨਾ,

ੲਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ……Jugraj Singh