ਨਾਰਾ ?ਦਾ ਨੀ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਿਆ

ਨਾਰਾ ?ਦਾ ਨੀ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਿਆ ..
*
*
ਵਹਿਮ ਨੀਹਓ ਬੰਬ? ਸ਼ੋਕ ਪਾਲ ਰੱਖਿਆ