ਨਿਖਰਦੇ ਜਾਨੇ ਆ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ..

ਨਿਖਰਦੇ ਜਾਨੇ ਆ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ..

ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਲਾ ਜਿੰਨਾਂ ਅਜਮਾਉਣਾ ਤਕਦੀਰੇ ?